De tocht fan 2019


De tocht fan 2019 hat al west. De start wie op 14-06-2019 om 19:25 oere yn Broek. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker