De tocht fan 2019


De tocht fan 2019 hat al west. De start wie op 14-06-2019 om 19:25 oere yn Broek. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Warkumer ierdewurk Stichting Ramon scoort tegen kanker Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite