De tocht fan 2019


De tocht fan 2019 hat al west. De start wie op 14-06-2019 om 19:25 oere yn Broek. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Recreatieschap Marrekrite Aldhaven 4 Foppe In hardstikkene goed doel Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen