De tocht fan 2019


De tocht fan 2019 hat al west. De start wie op 14-06-2019 om 19:25 oere yn Broek. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


In hardstikkene goed doel Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Aldhaven 4 Foppe